Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Artikel
1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van sluitplanshop en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en sluitplanshop.

Artikel
2 - Toepasselijkheid

2.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website sluitplanshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.3 - Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel
3 - Prijzen

3.1 - De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, de factuur is inclusief verzendkosten. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
3.2Sluitplanshop kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel
4 - Aanbiedingen

4.1 -
Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
4.2Sluitplanshop kan niet aan haar aanbiedingen gehouden worden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel
5 - Betaling

5.1Sluitplanshop gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar ontvangen is.

Artikel
6 - Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 - De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Sluitplanshop van uw bestelling.
6.2 - Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Sluitplanshop is geaccepteerd.
6.3Sluitplanshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel
7 - Levering

7.1 - De bestelling wordt afgeleverd bij het door u aangegeven adres.  Sluitplanshop streeft ernaar u bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Sluitplanshop niet verplicht.
7.2 - De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn de bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd. En heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval aan u geretourneerd.
7.3 - U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.
7.4 - Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft laatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door ( tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk (7) werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Sluitplanshop zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
7.5 - Afwijkingen in kleur-,type,-tekst- en /of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
7.6 - Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de everingbestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
7.7 - Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Artikel
8 - Eigendomsvoorbehoud

Sluitplanshop blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel
9 - Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal Sluitplanshop het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel
10 - Garanties

10.1Sluitplanshop garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
10.2 - Indien binnen 14+14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Sluitplanshop binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Sluitplanshop ook,
naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
10.3 - Na verloop van de in artikel 10.3 genoemde garantietermijn is  Sluitplanshop gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-,verzend,- en voorrijkosten in rekening te brengen.
10.4 - De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sluitplanshop, u of derden wijzigingen dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel
11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 - De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, atabestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Sluitplanshop, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie de Sluitplanshop niet gelieerd is.
11.2 - U mag ( delen van ) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op enkele computers en/of het printen van een hardcopy.
11.3 - Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
11.4 - U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel
12 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel
13 - Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de website van derden. Sluitplanshop heeft geen zeggenschap over deze websites. Sluitplanshop is niet verantwoordelijk voor deze websites.

Artikel
14 - Diversen

14.1 - Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
14.2 - De administratie van Sluitplanshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
14.3Sluitplanshop is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
14.4 - Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Sluitplanshop zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15 - Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 2 maal 14 dagen, 14 dagen voor het aanmelden en 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren, na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan sluitplanshop  geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via contact@sluitplanadvies.nl

Artikel
16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Sluitplanshop aangepast worden. Sluitplanshop adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.